Statens fastighetsverk

19 jun 2019

På uppdrag av Statens fastighetsverk har Brandkonsulten AB arbetat med ett systematiskt brandskyddsarbete för verkets byggnader på Skeppsholmen, Kastellholmen och Riddarholmen.

De flesta byggnaderna är klassificerade som statliga byggnadsminnen där en brand kan medföra stor skada på det svenska kulturarvet. Ett väl fungerande systematiskt brandskyddsarbete har gjort att risken för brand minimerats.

Vårt arbete har varit helomfattande med allt från framtagande av policy till uppföljning av brister. Den brandtekniska inventeringen som alltid utförs som en del av SBA-arbetet, ger en bra inblick och förståelse av svensk husbyggnation genom flera århundraden.