Certifierad sakkunnig brand, SAK3

När det råder oklarheter kring byggherrens eller projektorganisationens kompetenser kan byggnadsnämnden begära att en sakkunnig (SAK3-certifierad) person engageras. Den sakkunniga kontrollerar och/eller verifierar om bygglagstiftningens krav på säkerhet i händelse av brand är uppfyllt i det aktuella projektet.

Det är byggnadsnämnden som avgör när behov av sådana extra kontroller/verifieringar föreligger och rollen krävs endast vid dessa specifika omständigheter.

Certifiering enligt SAK3 sker på personnivå utifrån allmän teknisk kompetens, yrkeserfarenhet av projektering och besiktning/kontroll, godkänd tentamen samt lämplighetsintyg. Brandkonsulter med denna särskilda kompetens finns på alla våra kontor.

Kontakta oss om du vill veta mer

Brandkonsulten AB - Certifierad sakkunnig brand, SAK3