Systematiskt brandskyddsarbete, SBA

Oavsett hur väl genomtänkt, projekterat och utfört brandskyddet i en byggnad är finns alltid risk för att det inte kommer att fungera den dag det behövs. Exempelvis kan hyresgästanpassningar och ändrade verksamheter medföra att även grunden för byggnadens brandskydd förändras. Brandtekniska system och byggnadstekniska brandskyddslösningar kan sättas ur spel om brandskyddslösningen inte har följts upp och förvaltats.

Det bästa sättet att säkerställa att brandskyddet i en byggnad upprätthålls under hela dess livstid är att arbeta systematiskt med kontroll, uppföljning och felavhjälpande åtgärder. Både fastighetsägaren och verksamhetsinnehavaren har ett ansvar för att genomföra ett systematiskt brandskyddsarbete. Vi hjälper till att ta fram de underlag som behövs.

Inventering, uppföljning och förvaltning

För att kunna ta fram ett bra underlag för det systematiska brandskyddsarbetet inventerar vi brandskyddet på plats med utgångspunkt i den dokumentation och de ritningar som finns tillgängliga. Utifrån inventeringen lämnar vi sedan förslag på åtgärder för de brister vi har upptäckt.

Genom skriftlig dokumentation och brandskisser redovisar vi hur brandskyddet är utfört. Vi tar också fram förslag till rutiner och checklistor för fortsatt systematiskt brandskyddsarbete tillsammans med dem som ska använda underlagen och genomföra de fortlöpande kontrollerna. Vi tycker det är viktigt att såväl dokumentation som rutiner är anpassade efter byggnaden och verksamheten.

Ett systematiskt brandskyddsarbete omfattar bland annat:

  • Genomgång och värdering av tillgängligt underlag, exempelvis planritningar och driftkort
  • Inventering på plats
  • Skriftlig dokumentation av brandskyddet
  • Dokumentation av brister med tillhörande prioritering
  • Förslag till åtgärder
  • Rutiner för fortsatt SBA
  • Checklistor
  • Brandskyddsritningar

Kontakta oss om du vill veta mer

Brandkonsulten AB - Systematiskt brandskyddsarbete, SBA